زمانبندي و اطلاعات همايش

همايش

آغاز همايش ۹۵/۰۹/۲۴
پايان همايش ۹۵/۰۹/۲۵

سايت

انتخاب به عنوان همايش جاري ۹۴/۱۲/۰۳
انتقال همايش به بايگاني ۹۵/۱۰/۱۰

ارسال مقاله

آغاز ثبت نام نويسندگان ۹۵/۰۴/۲۴
پايان ثبت نام نويسندگان ۹۵/۰۹/۱۰
فراخوان ارسال مقاله ۹۵/۰۶/۱۱
پذيرش مقاله ۹۵/۰۶/۱۱
پايان ارسال مقاله ۹۵/۰۹/۰۸

داوري

آغاز ثبت نام داوران ۹۵/۰۶/۰۱
پايان ثبت نام داوران ۹۵/۱۰/۰۱

Website Posting

۹۵/۰۸/۱۵