مشخصات همايش

محورهاي همايش:

ساختار و نظام نوین مدیریت سلامت

مدیریت منابع انسانی کارآمد در نظام سلامت

نظام پرداخت مبتني بر عملكرد

تأمين منابع، مديريت مالي و حسابداري نظام سلامت

نظام بهره‌وري و نگهداشت تجهيزات، تأسيسات و فضاهاي فيزيكي

مدیریت دانش، فناوري و نوآوري در نظام سلامت