تمديد مهلت ارسال مقالات

با توجه به درخواست مکرر پژوهشگران مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه اولين همايش كشوري پژوهش در حوزه توسعه  سازماني و مديريت منابع در نظام سلامت تا ساعت 24 روز شنبه 7 آذر ماه 1395 تمدید گردید. ضمناً زمان مذکور، آخرین مهلت ارسال مقالات است و دیگر تمدید نخواهد شد.