تاريخ های مهم

روزهاي برگزاري همايش: 24 و 25 آذرماه 1395

آخرين تاريخ ارسال مقاله: 30 آبان ماه 1395

تاريخ داوري مقالات: از 15 آبان لغايت 7 آذرماه 1395

زمان اعلان نتايج داوري مقالات از طريق وب سايت: 14 آذرماه 1395