تيم سازماندهي كننده

کمیته علمی

 1. دکتر علی اکبر رودباری, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 2. محمد امیری
 3. دكتر سيد علي صدرالسادات, معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

کمیته اجرایی

 1. حسن گرزين, همكار پژوهشي
 2. خانم ريحانه السادات حسيني نژاد, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت پژوهشی و فناوری
 3. فاطمه رم يار, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- معاونت پژوهشی و فناوری, ایران
 4. دکتر محمدحسن اماميان, معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 5. دکتر علی اکبر رودباری, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 6. دکتر آنه محمد غراوی, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 7. مهندس سعيد ناظمي, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت پژوهشی و فناوری
 8. معصومه میری, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت پژوهشی و فناوری
 9. مرادعلي باقري, كارمند رسمي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود, ایران
 10. خانم فاطمه سلطاني, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود