راهنماي ثبت نام و ارسال مقاله

راهنمای ارسال خلاصه مقالات 

جهت ارائه مقاله، ثبت نام و ارسال چکیده مقاله تنها از طریق وب سایت کنگره و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور در پانل شخصی برای هر متقاضی صورت می‎پذیرد و مواردی که از طریق نمابر، پست الکترونیک و یا به صورت کاغذی ارسال شوند مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.
خلاصه مقالات از طریق سایت کنگره به دبیرخانه ارسال و پس از داوری، مقالات منتخب معرفی می‌گردند. خلاصه مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل پذیرش می‌باشد.
خلاصه مقالات ارسالی می‌بایست به صورت خلاصه طولانی ساختارمند (Informative Extended Abstract) ارسال گردد.
در نوشتن خلاصه مقالات موارد زیر را رعایت فرمائید:
•  تنها چکیده مقاله ارسال گردد و از فرستادن مقاله کامل  (Full text)خودداری شود.
• مقالات برگزیده بر اساس کیفیت خلاصه مقاله، تحقیق انجام شده و نو بودن ایده مطابق چک لیست داوری انتخاب می‎شوند.
• هرگونه تصمیم‎گیری در خصوص پذیرش و نحوه ارائه مقاله بر عهده کمیته علمی کنگره است.
• در صورت بروز هرگونه سؤال و یا مشکل در ارسال مقالات، از طریق ایمیل کنگره cong@shmu.ac.ir مكاتبه شود. به ايميل شما ظرف 24 ساعت پاسخ داده خواهد شد.
• در هنگام ارسال چکیده مقالات ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک الزامی می‎باشد.
• مسئولیت اطلاع رسانی به سایر محققین به عهده فرستنده مقاله می‎باشد.
• مسئولیت صحت علمی و ادبی متن فرستاده شده با فرد فرستنده مقاله می‎باشد. در صورت اثبات سرقت علمی، مراتب به صورت مکتوب به معاونت پژوهشی دانشگاه مربوطه اعلام می‎شود و فرد مذکور برای همواره از کنگره‎های دانشجویی محروم خواهد شد. ذکر نام اساتید راهنما و یا مشاور کار تحقیقی در چکیده مقالات ارسالی ضروری است.
• خلاصه مقاله باید از تحقیقاتی ارسال شود که در زمان ارسال مقاله به کنگره نتایج آن‎ها کاملا مشخص شده باشد و از عنوان عباراتی مانند "نتیجه در حال بررسی می‎باشد" و ... اکیدا خودداری شود.
* در صورتی که هر یک از موارد زیر رعایت نشود چکیده مقاله از پروسه داوری حذف خواهد شد:
-عدم رعایت دستورالعمل ارسال خلاصه مقالات از نظر ساختاربندی و تعداد کلمات مجاز
- عدم ذکر عنوان، نام نویسندگان و نام سازمان نویسندگان
دستورالعمل تهیه خلاصه مقالات: 
1. تمامی انواع مقالات باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان و نام سازمان تمامی نویسندگان (Affiliation) باشد (دانشگاه، کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات و یا هر سازمانی که حمایت و تصویب کار تحقیقی را بر عهده داشته است). 
2. برای نگارش تمامی اجزاء در خلاصه مقالات فارسی از فونت B Nazanin و مقالات انگلیسی از فونت Times   New Roman  استفاده گردد.
3. عنوان مقاله به صورت Bold و با فونت اندازه 14 نگارش گردد.
4. نام نویسندگان با فونت اندازه 12 نگارش گردد، زیر نام نویسنده ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود.
5. سازمان نویسندگان (Affiliation) با فونت اندازه 10 نگارش گردد.
6.  متن خلاصه مقاله با فونت اندازه 12 و سر تیتر‌ها به صورت Bold نگارش گردد.
7. حاشیه مناسب از هر طرف منظور گردد.

 دستورالعمل ارسال خلاصه مقاله بر حسب نوع مقاله

*  مقالات اصیل (Original Articles) 

1. حداکثر تعداد کلمات قابل قبول بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی 500 کلمه و انگلیسی 450 کلمه می‌باشد.
2. خلاصه مقالات اصیل باید شامل اجزاء زیر باشد:
•  سابقه و هدف  (Background and Objective)
•  مواد و روش‌ها  (Materials and Methods)
•  یافته‌ها  (Findings) 
• نتیجه‎گیری  (Conclusion)
• واژه‌های کلیدی (Key Words) 
تذکر: در مقالات کارآزمایی بالینی کد ثبت IRCT بایستی در روش کار یا در انتهای چکیده ذکر گردد در غیر این صورت خلاصه مقاله ارسالی حذف خواهد شد.
 
* مقالات مروری (Review articles) 
1. حداکثر تعداد کلمات قابل قبول بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی 350 کلمه و انگلیسی 300 کلمه می‌باشد.
2. تنها مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز قابل قبول می‌باشند و مقالات مروری تشریحی (Narrative) در غربالگری اولیه حذف شده و وارد فرآیند داوری نمی‌گردند.
3. خلاصه مقالات مروری باید شامل اجزاء زیر باشد:
•  سابقه و هدف  (Background and Objective)
•  روش جستجو  (Search Method)
•  یافته‌ها  (Findings)
•  نتیجه‎گیری  (Conclusion)
•  واژه‌های کلیدی  (Key Words)
* مقالات گزارش مورد (Case report) 
1. حداکثر تعداد کلمات قابل قبول بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی 250 کلمه و انگلیسی 200 کلمه می‌باشد.
2. مقالات گزارش موردی حتماً باید حاوی نکته یا نکات آموزشی قابل قبول باشند.
3. خلاصه مقالات گزارش مورد باید شامل اجزاء زیر باشد:
•  سابقه و هدف  (Background and Objective)
• گزارش بیمار  (Patient Report)
•  نتیجه‎گیری  (Conclusion)
• واژه‌های کلیدی  (Key Words)
* مقالات کیفی (Qualitative Articles) 
1. حداکثر تعداد کلمات قابل قبول بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی 450 کلمه و انگلیسی 400 کلمه می‌باشد.
2. خلاصه مقالات کیفی باید شامل اجزاء زیر باشد:
•  سابقه و هدف  (Background and Objective)
• روش بررسی  (Method of Evaluation)
• یافته‌ها  (Findings)
• نتیجه‎گیری  (Conclusion)
• واژه‌های کلیدی  (Key Words)
* ابداعات و اختراعات (Innovations and Inventions)
1. ابداعات و اختراعات باید در قالب مقالات پژوهشی اصیل به دبیرخانه همایش ارسال‌ گردند.
2. داشتن تأییدیه "اداره مالکیت صنعتی" برای پذیرش مقاله ضروری است.

 در تمامی انواع مقالات بیشترین حجم چکیده می‎بایست به روش کار و یافته‎های اصلی تحقیق اختصاص یابد. از نوشتن مقدمه و یا نتیجه‎گیری طولانی خودداري شود.