زمانبندي و اطلاعات همايش

همايش

آغاز همايش ۹۵/۱۲/۰۷
پايان همايش ۹۵/۱۲/۰۸

سايت

انتخاب به عنوان همايش جاري ۹۵/۰۴/۲۳
انتقال همايش به بايگاني ۹۵/۱۲/۳۰

ارسال مقاله

آغاز ثبت نام نويسندگان ۹۵/۰۴/۲۴
پايان ثبت نام نويسندگان ۹۵/۱۲/۰۴
فراخوان ارسال مقاله ۹۵/۰۳/۲۴
پذيرش مقاله ۹۵/۰۴/۲۴
پايان ارسال مقاله ۹۵/۱۱/۰۱

داوري

آغاز ثبت نام داوران ۹۵/۰۶/۰۱
پايان ثبت نام داوران ۹۵/۱۰/۰۱

Website Posting

۹۵/۰۴/۲۳