ثبت نام و هزينه ثبت نام شركت كنندگان آزاد

 

جهت ثبت نام به عنوان شركت‌كنندگان آزاد شما مي توانيد تا تاريخ 95/11/23از طريق سامانه سمينار ثبت نام و فيش واريزي را به آدرس cong@shmu.ac.ir با عنوان فيش واريزي جهت ثبت نام ارسال نماييد.

توجه نماييد دبيرخانه سمينار پس از دريافت فيش واريزي ايميلي مبني بر تاييد نهايي ثبت نام شما ارسال خواهد نمود در صورت دريافت نكردن ايميل با دبيرخانه سمينارتماس حاصل نماييد.

هزينه ثبت نام 20,000 تومان مي باشد.

در صورتيكه نياز به اسكان مي باشد مبلغ 60,000 تومان مازاد بر هزينه ثبت نام واريز گردد.

شماره حساب جهت واريز مبالغ: 181088939 بانك رفاه به نام حساب درامدي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود و  شماره شباي ir870130100000000181088939

 

تلفن تماس دبيرخانه: 023-32394499

پست الكترونيك دبيرخانه: cong@shmu.ac.ir