تمدید مهلت ارسال مقالات

با توجه به درخواست مکرر پژوهشگران به دبیرخانه چهاردهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستی، مهلت ارسال مقالات تا روز پنجشنبه 25 دی ماه 1395 تمدید گردید. ضمناً زمان مذکور، آخرین مهلت ارسال مقالات می باشد.